www.rslc.no

47236732

Om mentorprogrammet

Hensikten med mentorprogrammet er en dypest og bredest mulig bevisstgjøring rundt egen ledelse og lederskap.
Det igjen skal hjelpe til med å utnytte positivt sine sterke sider som leder, og ha innsikt i sine svake sider.

Programmet består av 14 tema. 

Learning Alliance innebærer at alt starter med å etablere nødvendig åpenhet og tillit mellom mentor og adept. Det kan bare skapes gjennom å bli bedre kjent. Derfor vektlegges dette tungt i programmet. Temaene er nøye utvalgt basert på lang erfaring som leder, toppleder og mentor.
Fire år som mentor i Forsvarets topplederprogram samt fem år som toppledermentor i næringslivet har gitt en solid erfaringsbase rundt hva som virker og hva som ikke virker.

Alle ledere, særlig toppledere, trenger en "pit stop" med jevne mellomrom. Mentorsamtalene skal være nettopp det. Dette er (topp)lederens alenetid til å tenke høyt sammen med en som ikke tilhører eller har interesser i virksomheten. Det er ikke alt man kan eller vil dele med ledergruppen eller styreleder.

Læring er varig endring av adferd. Skal endring i ens lederadferd skje krever det tid, refleksjon, en porsjon ydmykhet, aktiv lytting og frie diskusjoner. Det krever vilje og evne til å se/innse sitt forbedringspotensial som leder og gjøre de endringer som kreves. Det er derfor en modningsprosess hvor du blir utfordret gjennom diskusjoner, erfaringsutveksling, høytenkning til å se deg selv i ditt lederspeil.

Det er viktig at mentorsamtalene bærer preg av at vi skal lære av hverandre. Derfor Learning Alliance.

Samtalene gjennomføres fortrinnsvis på egnet sted på egen arbeidsplass for å sørge for en rammekontekst. Hvis ønskelig kan noen av samtalene legges til RSLC sitt samtalerom.

Mentorprogrammet strekker seg over 10-12 måneder med ca ett møte i måneden. Hvert møte tar ca 2 timer. Tema Bli-kjent tar erfaringsmessig 3-4 timer.

Forut for hvert møte vil adepten motta noen utfordringer og litt lesestoff relatert til temaet.

Rekkefølgen i temaene er ikke låst og kan tilpasses kontekst. Når det er sagt er min erfaring at temaene oppfattes av adeptene til å være satt opp i en logisk rekkefølge.
Tilleggstema kan være ønsket. Det er det rom for med i hvert fall ett fritt valgt tema.  


MENTORPROGRAMMET

Tema 1 - Bli bedre kjent - en nær gjensidig prosess

Tema 2 - Lederplattformen©, egen ledelse og lederskap

©Frode Dale

Tema 3 - Lede gjennom ledere/lede på fag/digital ledelse/endringsledelse

Tema 4 - Kommunikasjon

Tema 5 - Åpenhet og tillit

Tema 6 - Makt og beslutninger

Tema 7 - Konflikt og kriseledelse

Tema 8 - Stress og ivaretagelse

Tema 9 -Innovasjon&Teknologi&AI

Tema 10 - Strategi

Tema 11 - Kultur

Tema 12 - Karriere og ambisjoner

Tema 13- Valgfritt

Tema 14 -Evalulæring

NOEN UTTALELSER MENTORPROGRAMMET

På grunn av kundekonfidensialitet er uttalelsene anonymisert. 

Illustrasjonsbilder

Adm dir  (mann)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord. 

Forløsende

Utdyp ordet:

Denne prosessen har klart å mere løse ut hvem jeg faktisk er.

 Jeg har hatt mye historikk jeg kanskje selv ikke har vært klar over. Med denne prosessen jeg nå har vært gjennom, så føler jeg meg mye mere bevisst om hvem jeg er, og at det faktisk er bra. Da tenker jeg på meg som menneske. Jeg har alltid vært trygg på meg selv med tanke på resultater jeg oppnår, kunnskap jeg innehar, gjennomføringsevnen jeg beviser etc, men faktisk vært mer usikker på menneske og medmenneske aspektet. 

Jeg føler meg tryggere på meg selv og tør å slippe folk tettere inn på meg. Jeg føler en større ro og trygghet i min rolle og den personen jeg mener jeg er og trenger å være for å kunne ta neste skritt i mitt lederskap. Jeg har blitt langt mer bevisst forståelsen av hvordan lede mennesker, og særlig der hvor de som skal ledes har en fri vilje. (de må ikke jobbe her) 

Jeg føler at jeg har hatt mye liggende i meg, men ikke helt turt å slippe løs, med å bruke ordet forløsende så mener jeg at det faktiske potensialet mitt nå mere kan utnyttes fullt. Jeg har ikke helt skjønt hva det er som gjør at jeg ikke har tatt de siste stegene for å bli en riktig toppleder.

Jeg forstår nå at det er en blanding av egen usikkerhet samt andres usikkerhet på om jeg har de menneskelige lederegenskapene som trengs for faktisk å kunne lede på en optimal måte i dagens hektiske og kravstore verden. 

Det har vært en utfordrende og slitsom, men  en absolutt nødvendig prosess for egen del.

HR-direktør (kvinne)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Inspirerende

Utdyp ordet:

Ordet kommer fra «inspirare», som betyr blåse, puste og ånde, stimulere til å nå mål, å skape noe, oppnå et resultat og få noe gjort. Det har vært nyttig å sette av tid til refleksjon og introspeksjon til å tenke nytt, ha mot til å tenke nytt og det har fylt meg med en bevissthet om at jeg faktisk har god kompetanse, har gjort en karriere og kan fortsette å realisere meg både som menneske og i yrkeslivet.

Prosessen har også skapt større innsikt i hvem jeg er, hva jeg drives av og hva jeg vil og hva jeg har for sider som jeg må fortsette å utvikle og som er fallgruver for meg.

Divisjonsdirektør (kvinne)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Bevisstgjørende. (andre ord som ble vurdert var inspirerende og refleksjon. Prosessen har vært et solid grunnlag for god refleksjon.

Utdyp ordet:


Fokus på områder man tenker på ofte og i stor grad. Når disse områdene, eller temaene, blir grunnlaget for gode diskusjoner gir det en bevisstgjøring som man ellers ikke ville fått/hatt.

Gir et bevisst forhold til hvordan man påvirker andre, både opp og nedover i organisasjonen og hvordan man er som leder.Innovasjons- og teknologidirektør (mann)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Selvforståelse

Utdyp ordet:

Bedre innsikt og forståelse om meg selv, skapt bedre trygghet. Se koblingen «hvem jeg er og hva jeg opplevd» opp mot utøvelse av ledelse.

Direktør Forretningsutvikling
(kvinne)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Bevisstgjørende

Utdyp ordet:

Det har vært mange områder jeg ikke har hatt en slik bevissthet rundt i min rolle som leder før de ble aktualisert gjennom programmet.

Jeg har fått reflektert mye over hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og hvorfor andre gjør som de gjør.

Jeg har sett ting fra nye perspektiver/utgangspunkt.

Jeg opplever å ha tenkt ut en del strategier for hvordan jeg skal håndtere og forholde meg til ulike problemstilling og situasjoner.

Direktør Innovasjons- og digitalisering (kvinne)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Stimulerende = motiverende og utviklende

Utdyp ordet:

Med ordet stimulerende mener jeg at dette programmet har vært en direkte bidragsyter til at jeg er mer bevisst på min lederrolle og ansvar, samtidig som mentorprogrammet har bidratt til at jeg føler at jeg har utviklet meg i rollen.

Så utviklingsaspektet har vært viktig i tillegg til at det også har vært motiverende å ha en å sparre med som kommer «utenfra» og som ikke er farget av kulturen i virksomheten.


Direktør Eiendom og boligutvikling (mann)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Nyttig

Utdyp ordet:

.Det har vært en veldig nyttig prosess på flere måter. Prosessen har bidratt til en økt selvinnsikt i både utfordringer og styrker, samt at det har bidratt til å øke egen bevissthet rundt mange detaljer (adferd, kommunikasjon mm.).

Møtene har bidratt til å sette søkelys på de viktigste tingene relatert til arbeidssituasjonen, samt at møtene har bidratt til muligheten for å diskutere problemstillinger med en utenforstående og objektiv part.

Avdelingsdirektør tjenesteyting (kvinne)

Beskriv prosessen du har vært gjennom med ett ord.

Utviklende

Utdyp ordet:

Opplever at det har utviklet meg både som leder og personlig. Det har både vært bevisstgjørende og frigjørende.

Vært bevisstgjørende når det gjelder å analysere seg selv, og sin rolle, pluss reflektere rundt hvem er jeg egentlig som leder og hvordan leder ønsker jeg å være. Frigjørende i form av å få hjelp til å se andre og organisasjonen, og hvordan det påvirker meg.

Hva er mitt ansvar og hva kan jeg gjøre/ikke gjøre noe med? Bevisstgjorde meg i forhold til hvilken utfordrende lederrolle jeg faktisk har hatt de siste årene, og det samtidig frigjorde meg når det gjelder å være snillere mot meg selv.

At det var en del rammer her, som jeg faktisk ikke kunne gjøre noe med. Jeg har forstått at jeg har gjort en bra jobb som leder, utfra rammer og den ledelsen jeg selv har hatt.