Coaching

Coaching av ledere bør være en målrettet og individuell prosess som tar sikte på å utvikle ledernes ferdigheter, styrke deres ledelsesstil og øke deres effektivitet. 
Min tilnærming er kontekstuell, men bør inneholde noen fastpunkter/rammer.

Bli kjent. En personlig en til en prosess for å etablere grunnleggende tillit og trygghet.

Forventningsavklaring er neste steg. Dette kan inkludere å identifisere områder for forbedring, definere suksesskriterier og avklare forventninger til coachingprosessen.

Så vektlegger jeg innledende evaluering og kartlegging.  Gjennomfører vanligvis som en grundig evaluering for å få innsikt i lederens styrker, utfordringer, personlige egenskaper og utviklingsområder. Dette kan inkludere 360-graders tilbakemeldinger, personlighetstester, og dybdeintervjuer.

Utvikling av en felles handlingsplan. Basert på evalueringen, samarbeider jeg med lederen om å utvikle en handlingsplan som identifiserer konkrete mål, tiltak og milepæler for coachingprosessen. Denne handlingsplanen bør være realistisk, målbar og tidsbestemt.

Regelmessige coachingøkter. Jeg møter lederen regelmessig for å jobbe med de identifiserte utviklingsområdene og målene. Disse øktene kan omfatte diskusjoner, refleksjon, rollespill, og utforsking av nye perspektiver og tilnærminger.

Feedback og støtte. Jeg søker å gi kontinuerlig tilbakemelding til lederen basert på observasjoner, evalueringer og fremgang mot målene. Jeg gir også eventuell støtte og veiledning for å hjelpe lederen med å takle utfordringer og hindringer som oppstår underveis.

Praktisk. Coachingen skal være praktisk og kontekstuelt knyttet til lederens daglige arbeidssituasjon. Lederen får muligheten til å eksperimentere med nye ferdigheter og tilnærminger, og jeg hjelper med å evaluere resultatene og justere strategier etter behov.

Avslutning og oppfølging. Når målene er oppnådd, eller coachingperioden nærmer seg slutten, gjennomføres en avsluttende evaluering for å vurdere fremgangen og eventuelle gjenværende behov. Lederen og jeg kan deretter utarbeide en oppfølgingsplan for å sikre vedvarende utvikling og støtte etter avslutningen av formell coaching.

Gjennom hele prosessen er det viktig at coachingen er basert på tillit, respekt og fortrolighet mellom meg som coach og lederen.